Saturday, 10 January 2009

دستان غزه ... Hands of Gaza

هنوز
دستی در غزه
به سمت آسمان
به قصد دعایی شاید
بالا می رود؟