Tuesday, 2 December 2008

پایان یک احساس بد...این خط خطی مال پارسال...

این احساس الان وجود نداره..و من مرور می کنم که این احساس کی تموم شد؟..اخبار دنیا هنوز بوی جنگ میده...اما انگار اخبار دنیا در ما حل میشه... دچار استحاله میشه و ازش فقط یه خط خطی پاره باقی می مونه....

بهار به سمت تهران حرکت می کنه ..

وهمه چیز برای چندمین هزار بار از مرگ حتمی نجات پیدا می کنهNo comments:

Post a Comment